Υπερηχοκαρδιογραφία φόρτισης (stress echo)

Υπερηχοκαρδιογραφία φόρτισης (stress echo)

 

Η εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας και ιδιαίτερα ο προσδιορισμος του αριθμού των  ακινητικών και υποκινητικών τμημάτων αποτελεί σημαντικό δείκτη τόσο για τη σοβαρότητα όσο και για την πρόγνωση της στεφανιαίας νόσου. Τα σύγχρονα μηχανήματα υπερηχοκαρδιογραφίας με την υψηλή διακριτική τους ικανότητα παρέχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης της τμηματικής κινητικότητας και των αλλαγών στη λειτουργία της αριστερής κοιλίας τόσο σε οξείες καταστάσεις όπως πχ σε οξύ θωρακικό πόνο όσο και στη χρόνια στεφανιαία νόσο. Eπίσης η ανίχνευση της ύπαρξης ισχαιμίας ή βιωσιμότητας του μυοκαρδίου αποτελούν σημαντικές κλινικές και προγνωστικές πληροφορίες και η χρήση της δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην επίτευξη αυτού του στόχου.

 

Τι ειναι η Υπερηχοκαρδιογραφία φόρτισης(stress echo);

Η υπερηχοκαρδιογραφία φόρτισης είναι μία μέθοδος που στηρίζεται στο γεγονός ότι η πρόκληση ισχαιμίας δημιουργεί διαταραχές της τμηματικής συσπαστικότητας του μυοκαρδίου που ανιχνεύονται με το υπερηχοκαρδιογράφημα. Οι διαταραχές της συσπαστικότητας του μυοκαρδίου προηγούνται των ηλεκτροκαρδιογραφικών μεταβολών (π.χ. της κατάσπασης ή της ανάσπασης του τμήματος ST).

Η υπερηχοκαρδιογραφία φόρτισης, δηλαδή η πρόκληση ισχαιμίας και η διάγνωσή της με το υπερηχοκαρδιογράφημα, μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους όπως:

  1. Άσκηση σε κυλιόμενο τάπητα, με λήψη υπερηχοκαρδιογραφήματος πριν και αμέσως μετά την κόπωση.
  2. Άσκηση σε εργομετρικό ποδήλατο με ταυτόχρονη λήψη υπερηχοκαρδιογραφήματος.
  3. Χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών  με ταυτόχρονη λήψη υπερηχοκαρδιογραφήματος.

 

H χρησιμοποίηση των φαρμακευτικών παραγόντων που προκαλούν τεχνική κόπωση στην καρδιά (δοβουταμίνη), η χρήση αγγειοδιασταλτικών ουσιών (όπως αδενοσινη, δυπιρυδαμόλη) γίνεται σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών που δεν μπορούν για διάφορους λόγους να αντεπεξέλθουν στη φυσική άσκηση.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάδειξη ισχαιμίας σε ασθενείς με υποψία στεφανιαίας νόσου, όπως και βιωσιμότητας του μυοκαρδίου σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι έχει υψηλή διαγνωστική και προγνωστική ικανότητα και σε αντίθεση με το σπισθηρογράφημα του μυοκαρδίου  δεν έχει καθόλου ακτινοβολία.

 

Η Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφία αντίθεσης

Σε αρκετούς ασθενείς η διακριτική ικανότητα όλων των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας και κυρίως των πλαγίων,πρόσθιων και κορυφαίων τμημάτων παραμένει ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Σήμερα μετά από πολλά χρόνια ερευνών και μελέτης η ανακάλυψη νέων τεχνικών όπως των αρμονικών συχνοτήτων και η χρήση σκιαγραφικών ουσιών έχουν προσφέρει βελτιωμένη απεικόνιση των ενδοκαρδιακών ορίων της αριστερής κοιλίας (LVO) και ο μη επεμβατικός προσδιορισμός της αιμάτωσης του μυοκαρδίου με την χρήση ενδοφλέβιων παραγόντων αντίθεσης έχει γίνει μια κλινική πραγματικότητα. Η χρήση της δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφιας αντίθεσης με τη χρησιμοποίηση παραγόντων αντίθεσης αποτελεί μία πολύ καλή λύση του παραπάνω προβλήματος.

Η υπερηχοκαρδιογραφία αντίθεσης γίνεται με έγχυση στην κυκλοφορία μικροφυσαλίδων που ανακλούν τους υπερήχους διαφορετικά από τα καρδιαγγειακά ανατομικά μόρια.

Οι ενδείξεις για τη χρήση της Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφία αντίθεσης είναι όταν δύο ή περισσότερα διαδοχικά τμήματα του ενδοκαρδίου της αριστερής κοιλίας δεν είναι καλά ορατά, προκειμένου να γίνει η διαγνωστική αξιολόγηση της τμηματικής κίνησης κατά τη διάρκεια της ηρεμίας και της ασκησης

Please follow and like us: