Υπηρεσίες

 • Καρδιολογική εξέταση


 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα


 • Υπέρηχοκαρδιογραφημα – (triplex) καρδιάς


 • Υπέρηχογραφημα αορτής και μεγάλων αγγείων


 • Δοκιμασία κόπωσης


 • Holter 24 ωρης καταγραφής αρτηριακής πίεσης


 • Holter 24 ωρης καταγραφής καρδιακού ρυθμού


 • Stress echo – contrast echo Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφία


 • Στεφανιογραφία – Αγγειοπλαστική στεφανιαίων – Εμφύτευση βηματοδοτών


 • Παιδοκαρδιολογική εξέταση – Παιδικό καρδιογράφημα και υπερηχοκαρδιογράφημα (triplex)


 • Ιατρειο Αρτηριακής υπέρτασης


 • Ιατρειο ρυθμισης Λιπιδιων (χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων κλπ)


 • Προαθλητικός έλεγχος


 • Καρδιολογική εκτίμηση ασθενών με στυτική δυσλειτουργία.